About Us

Our Vision

Quality and sustainable education provider for Tonga.

Ko e ako’anga fungani mo tu’uloa ma’a Tonga.

Our Mission

To create an independent learning environment for USP Tonga Campus.

Ke namoa ha ‘atakai ako ‘oku tau’ataina ma’ae tamasi’i mo e ta’ahine ako kotoa pe.

Our Values

Respect, Humility, Reciprocity and Loyalty.

Faka’apa’apa, Anga Fakato ki lalo, Tauhi va mo e Mamahi’i me’a.

USP Chat Service
Lets start: